Πολιτική επιστροφών

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ο πελάτης – καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση της πώλησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών.

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση και κόστος για τον πελάτη – καταναλωτή, πλην των εξόδων
επιστροφής (κούριερ), η οποία θα γίνεται με δική του μέριμνα και ευθύνη.

Διευκρινίζεται πάντως ότι για να ασκήσει ο πελάτης – καταναλωτής το δικαίωμα της υπαναχώρησης και να προχωρήσει στην επιστροφή των αγαθών
και γενικά σε κάθε επιστροφή μη ελαττωματικού αγαθού ή να ζητήσει αντικατάστασή του, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας. Δηλαδή η δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο εντός αυτής της προθεσμίας. (απόδειξη ημερομηνίας παραλαβής ή ημέρα παραλαβής του προϊόντος στις αποθήκες μας).

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης – καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα τηλεφωνικά με το τμήμα επιστροφής
προϊόντων στο 2610 222023.

Κατόπιν της ως άνω δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία AZZURO MON IKE επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον πελάτη – καταναλωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του πελάτη – καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Η Εταιρεία προβαίνει στην επιστροφή των χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποίησε ο πελάτης – καταναλωτής για την αρχική συναλλαγή. Σημειωτέον ότι η Εταιρεία δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης.

Εκτός εάν η Εταιρεία προσφέρθηκε να παραλάβει η ίδια το πωλούμενο προϊόν, η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το προϊόν ή μέχρι ο πελάτης – καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω το προϊόν.

Από την πλευρά του, ο πελάτης – καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά ή τα μεταβιβάζει στην Εταιρεία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης απόδειξης ή τιμολογίου, ακριβώς στην κατάσταση που παραδόθηκαν στον πελάτη – καταναλωτή, ήτοι στην αρχική τους κατάσταση, μαζί με τη συσκευασία τους και το σύνολο των εξαρτημάτων, των ταμπελών/σημάνσεων (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας κλπ.)

Και των εντύπων και των παραστατικών που τα συνοδεύουν και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων και όχι απαραίτητα νέα παραγγελία, χωρίς να αιτιολογήσει την επιστροφή. Σε κάθε περίπτωση για να γίνεται δεκτή η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει απαραιτήτως να εμπεριέχεται η απόδειξη αγοράς που έχει εκδοθεί από το κατάστημά μας.

Ειδικώς, στην περίπτωση των ειδών που περιλαμβάνονται σε ειδικότερη συσκευασία, ιδίως για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, η συσκευασία θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί ή και φθαρεί. Δηλαδή το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν ισχύει στην περίπτωση της προμήθειας σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο πελάτης – καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

Ο πελάτης – καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.

Ο πελάτης – καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης
που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Η εταιρεία AZZURO MON IKE υποχρεούται να επιστρέψει μόνο το ποσό που αφορά την αξία του προϊόντος. Χωρίς την αξία των μεταφορικών
και εφόσον συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα τηλεφωνικά με
το τμήμα επιστροφής προϊόντων στο 2610 222 023 ή με αποστολή email στο paraggelies@ypertrofeion.gr